نام ونام خانوادگی :  خانم اسکندری


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش: روانشناسی عمومی


سمت : مسئول واحد خواهران

 

شماره تماس: 07733335095

 

پست الکترونیک: monaes718@gmail.com