نام ونام خانوادگی :  حسین دشتی عسکری


مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

گرایش: فرهنگ سازمانی


سمت : مدیر اجرایی

 

شماره تماس: 07733336731

 

پست الکترونیک: hdan2520@gmail.com

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.