بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مٌرد، و خار چشم دشمنان اسلام بود

 

 

کلمات کلیدی